Pirate101 Dueler Trivia

What evil chaos demon is worshipped by the Shadow Clan Ninjas of MooShu?
Goro Goro
Hamakala
Hei Goryo
Han Fang