Greek Mythology Trivia

Which Greek is the sun titan?
Hyperion
Apollo
Zeus
Helios